Chi tiết tin tức

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật
Người đăng: Quản trị .Ngày đăng: 18/04/2014 .Lượt xem: 993 lượt.
Trong bối cảnh tình hình trong nước và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp và khó lường; các thế lực thù địch vẫn ráo riết đẩy mạnh các hoạt động chống phá với nhiều phương thức, thủ đoạn. Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng. Việc nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ và nhân dân cần phải được chú trọng. Để

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật cấp trên; thường xuyên có kế hoạch, các văn bản để hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương các cấp thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân...

- Nâng cao nhận thức của cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị, địa phương đối với công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Thực tiễn cho thấy những thành công cũng như hạn chế đối với công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đều xuất phát từ nhận thức của người dân. Vì thế, các đơn vị, địa phương cần làm tốt công tác giáo dục, làm rõ vị trí, vai trò của công tác truyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đối với việc nâng cao ý thức, điều chỉnh hành vi chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân. Công tác này phải được tiến hành nghiêm túc, thường xuyên của các đơn vị, địa phương.

- Phát huy vai trò của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và cán bộ chuyên trách làm công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật ở các đơn vị, địa phương. Các đơn vị phải thường xuyên kiện toàn Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật, bảo đảm đủ thành phần, có quy chế làm việc rõ ràng để hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công. Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và cán bộ chuyên trách làm công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật của các cơ quan, đơn vị phải làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, thường xuyên tham mưu, hướng dẫn các đơn vị, địa phương triển khai các kế hoạch, nội dung tuyên truyền phù hợp nội dung và tình hình mới.

- Tăng cường cả về số lượng và chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật của các đơn vị, địa phương. Cần có kế hoạch bố trí, bồi dưỡng nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ này trong thực hiện nhiệm vụ. Thường xuyên cung cấp tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ, tài liệu pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật. Việc cung cấp thông tin pháp luật, tài liệu văn bản pháp luật là một trong những  nhiệm vụ quan trọng nhằm tăng cường hiệu quả của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho phù hợp với tình hình mới. Việc đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật phải xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ, đặc điểm, tình hình, nhận thức của các đối tượng được tuyên truyền. Trong đó cần tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo hướng làm thay đổi cách nghĩ, cách nhìn của người dân đối với pháp luật. Tuyên truyền cho nhân dân hiểu rõ vai trò của pháp luật trong cuộc sống để nhân dân hiểu và tôn trọng pháp luật và chấp hành đúng pháp luật. Cần tăng cường nâng cao hiệu quả của Tủ sách pháp luật ở các cơ quan ban ngành và địa phương các cấp để cán bộ, chiến sỹ và nhân dân thường xuyên cập nhật các thông tin, nội dung mới của các văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện và áp dụng thống nhất luật trong đời sống xã hội.

- Tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ban ngành và chính quyền địa phương các cấp trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Đối với việc tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến lĩnh vực của ngành nào thì cần có kế hoạch để có sự phối hợp chặt chẽ nhằm tăng cường hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

Một số giải pháp trên đây sẽ góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân.

Văn Tính - PV11

 03/11/2013 
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền luật (Ngày đăng: 18/04/2014 )

Bản quyền UBND Xã Phước Thành.
Trụ sở: Thôn 4B, xã Phước Thành, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.
Điện thoại: 0235.3606133 - 01272.278.696 - 01299.559.884.
Đơn vị quản lý website:UBND xã Phước Thành, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.
Hỗ trợ phát triển bởi Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam(QTI)

Thống kê truy cập